TobisLeather.lt renka ir tvarko tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant e.parduotuvės veiklą. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, pagal iš anksto nustatytus tikslus ir apimtis. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento – BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Svetainę tvarko ir administruoja Mantas Stankevičius, individualios veiklos kodas 956524.

I.Bendrosios privatumo nuostatos

Šios privatumo taisyklės (toliau – privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis svetaine TobisLeather.lt (toliau – svetainė) bei mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose: Facebook ir Instagram.

Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems svetainėje ir/ar mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose.

Jei naudojatės svetaine ar mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais ir tvarka. 

Šioje privatumo politikoje naudojama sąvoka asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę – vardas, pavardė, gimimo data, e.pašto adresas, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

II.Mūsų pareigos

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

1.1 laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų.

1.2 tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

1.3 renkame Jūsų duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai.

1.4 imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami.

1.5 laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

1.6 neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenins ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose.

1.7 užtikriname Jūsų asmens duomenų tvarkymą tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Tvarkome Jūsų duomenis gautus šiais būdais:

2.1 kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi svetaine, lankydamiesi mūsų socialinių tinklų paskyrose, parašydami mums ar bendraudami su mūsų komanda, pateikdami savo nusiskundimus ir užklausas, komentarus. Informuojame, kad Jums susisiekus su mumis e.paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

2.2 kai Jūs naudojatės mūsų svetaine ir/ar mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose. Kai Jūs naudojantės mūsų Svetaine ir/ar lankotės mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, tam tikra informacija yra renkama automatiškai – IP adresas, naudojamos naršyklės tipas, amžius, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interento puslapiai, laikas praleistas svetainėje, interentinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interento tiekėjas ir pan.

2.3 kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir/ar šios privatumo politikos nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

3.1 elektroninės prekybos internetinėje parduotuvėje vykdymo tikslu. Siekdami sudaryti su Jumis prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei ją vykdyti – pristatyti Jums Jūsų įsigytas prekes, gauti ir administruoti mokėjimus, priimti Jūsų grąžinamas prekes – mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė. e.pašto adresas, miestas, gyvenamasis adresas, telefono numeris, IP adresas. Šiam tikslui Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių ir iš trečiųjų asmenų, kurie dalyvauja prekių pardavimo ir pristatymo Jums procese – mokėjimo tarpininkai, pristatymo paslaugas teikiantys asmenys.

3.2 siekdami vykdyti kitus su Jumis sudarytus sandorius. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai to reikia tam, jog vykdytumėme savo pareigas ir pasinaudotumėme savo teisėmis, susijusiomis su kitais tarp mūsų sudarytais sandoriais. Šiuo tikslu tvarkome tuos Jūsų asmens duomenis, kurių minimaliai reikia, gauname iš Jūsų pačių ir trečiųjų asmenų, saugome tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turitę teisę reikšti mums reikalavimus, susijusius su šiais sandoriais.

3.3 tiesioginės rinkodaros tikslais. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ar prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, e.pašto adresas, duomenys apie svetainėje užsakytas prekes, Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais. Šiam tiklsui Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių, surenkame Jums naudojantis svetaine ar elektronine parduotuve, gauname iš prekių gamintojų bei tiekėjų ir trečiųjų asmenų. Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis mes perduodame naujienlaiškių siuntimo, informacinių verslo valdymo sistemų ir svetainės administravimo paslaugas teikianties asmenims. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome 2 metus nuo Jūsų sutikimo gauti naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją davimo mums dienos, nebent Jūs atšaukiate sutikimą anksčiau.

3.4 svetainės tobulinimo bei geresnių ir labiau pritaikytų prekių pasiūlymo tikslu. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų svetaine ir/ar lankantis mūsų paskyruose socialiniuose tinkluose, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis svetaine sukurtus ir/ar iš kitų asmenų gautus duomenis.

3.5 mūsų veiklos kokybės kontrolės bei naudojimosi svetainės ir/ar paskyrų socialiniuose tinkluose funkcionalumu užtikrinimo tikslu. Kai Jūs susisiekiate ar bendraujate su mumis, mes tvarkome telefonu, e.paštu, per svetainę ar kitaip vykusios komunikacijos informaciją. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, e.pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta, nusiskundimo ar užklausos turinys, kreipimosi į mus data, komunikacijos informacija, norimo išviešinti komentaro turinys. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys – pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su trečiaisiais asmenimis dėl faktinių aplinkybių ir jas užfiksuojame. Šiuo tikslu Jūsų duomenis mes perduodame asmenims, kuriuos pasitelkiame paslaugoms teikti – prekių gamintojams ir tiekėjams.

3.6 kitais tikslais, kurie numatyti mūsų asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir/ar kitose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas ar kiti teisės aktuose numatyti asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai.

Mes ne prašome pateikti ir ne tvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis svetaine, ar kitu būdu – raštu, e.paštu, telefonu – mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenimis, kuriuos Jūs pateikėte privatumo politikos 2.2 punkte nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

III. Jūsų asmens duomenų naudojimas tiesioginėje rinkodaroje.

Gavę Jūsų sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ar prekes, kurie mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nurodytus privatumo politikos 2.3.3 punkte.

Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis – e.paštu, telefonu, SMS žinutėmis.

Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaduoti Jūsų asmens duomenis savo tinklapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite užpildyti šią formą, kad galėtume Jus identifikuoti, prašyme prašome aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, e.pašto adresą. Jei mums kyla pagrįstų abejonių dėl tapatybės, mes galime prašyti pateikti papildomos informacijos.

Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

IV. Slapukų naudojimas

Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina svetainėje vykdomas paieškas, sukurią patogią ir draugišką svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų svetainėje skaičius, peržiūrėti svetainės puslapiai, laikas praleistas svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

Slapukais gaunamą informaciją naudojame šiais tikslais:

3.1 svetainės funkcionalumui užtikrinti – pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis svetainės įasmeninimu;

3.2 svetainės tobulinimui ir vystymui taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

3.3 paslaugų plėtrai ir naudojimosi svetaine analizei;

3.4 tiksliniam rinkodaros orientavimui;

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis – pvz., informacija apie naudojimąsi svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

5.1 techniniai slapukai – slapukai, būtini svetainės veikimui.

5.2 funkciniai slapukai – slapukai, nėra būtini svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį.

5.3 analitiniai slapukai – slapukai, kurie naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.

5.4 tiksliniai arba reklaminiai slapukai – slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

5.5 socialinių tinklų slapukai – slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti svetainės informaciją.

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

6.1 ne ištrindami jų ir/ar ne pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų.

6.2 svetainėje pateiktoje nuorodoje apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html

Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie svetainės.

V. Jūsų asmens duomenų teikimas

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šią privatumo politika ar taikomais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtume tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis asmenims, padedantiems mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galionačius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

3.1 trečiosioms šalims paslaugų teikėjams – pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo.

3.2 trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

3.3 kitiems privatumo politikoje nurodytiems asmenims.

Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, sąrašas (nebaigtinis) pateiktas šių privatumo politikos 2.3 punkte arba atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimu tikslui.

VI. Asmens duomenų saugojimo laikas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jegu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

Privatumo politikos 2.3 punkte atskirai arba kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

VII. Asmens duomenų saugojimas

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už Europos Sąjungos ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už Europos Sąjungos ribų. Perduodami Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Dedame visas pastangas siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau negalime užtikrinti duomenų saugumo kai Jūs perduodate duomenis į svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kursi gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdamai Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

VIII. Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetainės, kuriose reklamuojamos mūsų prekės. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

IX. Jūsų teisės

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

1.1 būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą.

1.2 susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.

1.3 reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis.

1.4 reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti.

1.5 reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas.

1.6 nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą.

1.7 reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume.

1.8 reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Mes stengiamės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

2.1 mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą.

2.2 valstybės saugumą ar gynybą.

2.3 viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą.

2.4 svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus.

2.5 tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą.

2.6 Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai e.paštu. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime esant būtina, mes statabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios privatumo politikos 9.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

X. Privatumo politikos keitimas

Visi mūsų privatumo politikos pokyčiai skelbiami svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis svetaine ir paslaugomis.

XI. Skundo teikimas

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis užpildant šią formą, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis, tačiau jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir konktatinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje https://vdai.lrv.lt/